Profil przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Agatka” realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN. Dodatkowo, program przedszkola obejmuje 
w rozszerzonym zakresie zajęcia umuzykalniające, teatralne, ceramikę. Zajęcia te dostępne są dla wszystkich dzieci w ramach czesnego.

Zajęcia dydaktyczne

Naszym głównym założeniem przy realizacji podstawy programowej jest zachowanie odpowiednich proporcji między edukacją, a zabawą i odpoczynkiem dzieci. Ramowy rozkład dnia zawiera stałe elementy, których powatrzalność zapewnia dziecku komfort zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.


Metody służące realizacji podstawy programowej

Przygotowanie do nauki czytania:

1. odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak

"Umiejętność wzrokowego rozpoznawania liter i poznanie fonetycznej funkcji każdej z nich wystarczy, aby dziecko mogło samodzielnie wprawiać się w czytaniu. Umiejętność głoskowania będzie wynikiem czytania, a nie warunkiem."

Podstawowe założenia metody:

- globalne odczytywanie imion oraz nazw przedmiotów otaczających dzieci

- ćwiczenia analityczno-syntetyczne

- wzbogacanie słownika

- rozwijanie mowy komunikatywnej

- ćwiczenia w kształtowaniu wszystkich zmysłów

- wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na zainteresowanie dzieci kodem literowym

2. Elementy glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego - zabawy klockami LogoPrzygotowanie do nauki pisania:

1. Metoda Dobrego Startu - wybrane elementy

2. metody i ćwiczenia usprawniające umiejętność rysowania i pisania opracowane przez prof. M. Bigdanowicz

Podstawowe założenia metody:

- ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania ołówka lub długopisu

- ćwiczenia usprawniające kontrolę siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania

- kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania (automatyzacja ruchów)

- ćwiczenia precyzji ruchów

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej


Dziecięca matematyka (edukacja matematyczna)

Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej obejmuje 12 kręgów tematycznych.
 

1.      Orientacja przestrzenna , czyli kształtowanie umiejętności , które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje. 

2.      Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. 

3.      Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.

4.      Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. 

5.      Rozwijanie umiejętności mierzenia  długości w zakresie dostępnym przedszkolakom.

6.      Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. 

7.      Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. 

8.      Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. 

9.       Mierzenie płynów. 

10.   Intuicje geometryczne , czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach przdszkolaków.

11.   Konstruowanie gier przez dzieci.

12.Zapisywanie czynności matematycznych  zgodnie z możliwościami przedszkolaków.

Podstawowe cele edukacji muzycznej zwarte w programie autorskim Przedszkola Niepublicznego  „Agatka”:

Rozwijanie naturalnej, wrodzonej muzykalności dziecka
Już od najmłodszych lat dzieci przejawiają żywe zainteresowanie światem dźwięków. Umiejętne wprowadzenie elementów wychowania muzycznego na początku edukacji przedszkolnej nie tylko rozwija i pielęgnuje powszechne u dzieci zainteresowania muzyczne, ale ma także duże znaczenie w procesie adaptacji dziecka do przedszkola.

Kształcenie wrażliwości słuchowej
Poprawna analiza słuchowa jest niezbędna na każdym etapie edukacji. W przedszkolu ćwiczenia słuchowe są wstępem do nauki czytania oraz nauki języków obcych. Zajęcia umuzykalniające,
a w szczególności rytmika łączą ćwiczenia słuchowe z aktywnością ruchową, kształcą umiejętność zapamiętywania i odtwarzanie sekwencji rytmicznych za pomocą ruchu, a dzięki temu rozwijają wszystkie umiejętności warunkujące poprawną analizę słuchową.

Pobudzanie do twórczego działania, poszukiwania własnych rozwiązań
Ważnym elementem edukacji muzycznej wykorzystującej metodę stworzoną przez Carla Orffa jest improwizacja. Daje ona dzieciom możliwość tworzenia własnych obrazów dźwiękowych za pomocą specjalnie skonstruowanego w tym celu zestawu instrumentów. Jest to także okazja do wspólnego eksperymentowania, niekonwencjonalnej twórczej zabawy, która silnie oddziałuje na sferę emocjonalną dziecka.

Zdobywanie wiedzy muzycznej inspirującej do gromadzenia doświadczeń
ze wszystkich dziedzin wiedzy

Muzyka jest źródłem wiedzy zawierającym w sobie wiele elementów pochodzących z różnych dziedzin – historii, geografii, fizyki, etnologii i wielu innych. Poprzez kontakt z muzyką dzieci
w przyjemny i inspirujący sposób gromadzą informacje o otaczającym je świecie.


Podstawowe cele edukacji teatralnej zawarte w programie autorskim Przedszkola Niepublicznego "Agatka":

Naśladowanie jest naturalną potrzebą dzieci. W ten sposób dzieci uczą się poznawać świat, ludzi, reakcji na różne sytuacje, a także określonych zachowań. Dzieci bawią się 
z podziałem na role, wymyślają dialogi, tworzą inne światy, używają przedmiotów, które 
w zabawie stają się czymś innym, np. kij od szczotki — koniem. Dzieci naśladują osoby ze swojego otoczenia, a także wcielają się w postaci z bajek, filmów i opowieści.
Zabawa teatralna stwarza świetne warunki do kształtowania, rozwijania i uczenia dzieci.

Cele ogólne

 • rozwój wyobraźni i twórczego myślenia
 • rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • ćwiczenie umiejętności współpracy z grupą
 • wzrost pewności siebie
 • przełamywanie lęku przed wystąpieniami publicznymi
 • integracja z grupą
 • usprawnienie małej i dużej motoryki

Cele szczegółowe:

W cyklu zajęć rocznych dzieci będą się uczyły:

 • prawidłowej wymowy
 • zapoznania z podstawami różnych technik teatralnych
 • odróżnienia teatru klęk od pantomimy
 • pracy nad spektaklem

W czasie zajęć dzieci będą wkraczały w tajemniczy świat teatru — poczynając od zabaw parateatralnych, gdzie dzieci wraz z instruktorem będą przenosiły się w różne miejsca, np. do domku czarownicy, poprzez drobne zadania aktorskie, ruchowe, gimnastykę buzi 
i języka, pracę z krótkimi tekstami wierszowanymi, a na przygotowaniu spektaklu i jego prezentacji kończąc.

Od efektów scenicznych ważniejszy jest sam proces poznawania świata przez dzieci, rozbudzenie ich ciekawości, nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności oraz wykształcenie zdolności działania w grupie.

Dzięki zajęciom teatralnym, dzieci otwierają się na świat, mają poczucie wyjątkowości, stają się pewniejsze siebie, a przez to radośniejsze i szczęśliwsze.